اتحادیه های کل کشور


نام استان: البرز
نام مدیر عامل: آقای شعبانی

تلفن: 2-02644213251
فکس: 02644210112نام استان: كهگيلويه و بويراحمد
نام مدیر عامل: آقای توحیدی فر، آقاي جهانفكر

تلفن: 07433346064
فکس:نام استان: يزد
نام مدیر عامل: آقای دشتی

تلفن5-03537330444
فکس: 03537330446نام استان: هرمزگان
نام مدیر عامل: آقای صادقی

تلفن: 07632238283
فکس: 07632238284نام استان: همدان
نام مدیر عامل: آقای شعبانلو، آقای ملکی روشن

تلفن: 08132510509
فکس: 08132523689نام استان: مركزی
نام مدیر عامل: آقای قلمی

تلفن: 08632725601
فکس: 08632725890نام استان: مازندران
نام مدیر عامل: آقای حسن زاده

تلفن: 01133342479
فکس: 01133340502نام استان: مازندران
نام مدیر عامل: آقای حسن زاده

تلفن: 01512232479
فکس: 01512230502نام استان: لرستان
نام مدیر عامل: آقای آساره، آقای فرهادی

تلفن: 06613229853
فکس: 06613229853نام استان: گيلان
نام مدیر عامل: آقای ساعی، آقای پسندیده

تلفن: 01318855593
فکس: 01318845441نام استان: گلستان
نام مدیر عامل: آقای نادران

تلفن: 01714427609
فکس: 01714431067نام استان: كرمانشاه
نام مدیر عامل: آقای کشاورز

تلفن: 08314221033
فکس: 08314292232نام استان: كرمان
نام مدیر عامل: آقای موحدی

تلفن: 03412532102
فکس: 03412532102نام استان: كردستان
نام مدیر عامل: آقای شفيعی

تلفن: 08712253035
فکس: 08712251110نام استان: قم
نام مدیر عامل: آقای ياری منش

تلفن: 02537788370
فکس: 02537779445نام استان: قزوين
نام مدیر عامل: آقاي حجت

تلفن: 02833328432 فکس: 02833328432نام استان: فارس
نام مدیر عامل: آقای عباسی- آقای عبودی


تلفن: 07136266450
09179693955 - فکس: 07136279980نام استان: سيستان وبلوچستان
نام مدیر عامل: آقای شهرياری

تلفن: 05433418155
فکس: 05433436623نام استان: سمنان
نام مدیر عامل: آقاي ابراهيمي

تلفن: 02333320250
فکس: 02333330330نام استان: زنجان
نام مدیر عامل: آقاي معبودي

تلفن: 02433338996
فکس: 02433338997نام استان: خوزستان
نام مدیر عامل: آقاي شايسته ، آقای زمانی

تلفن: 06133737393
فکس: 06133737378نام استان: خراسان شمالي
نام مدیر عامل: آقاي عباس پور

تلفن: 05832227955
فکس: 05832227955نام استان: خراسان رضوي
نام مدیر عامل: آقاي سروري، آقای مظفری

تلفن: 05137639699
فکس: 05137619472نام استان: خراسان جنوبي
نام مدیر عامل: آقاي كميلي

تلفن: 05632442297
فکس: 05632442251نام استان: چهارمحال و بختياري
نام مدیر عامل: دکتر فتحی، آقای صالحی

تلفن: 03832260372
فکس: --نام استان: تهران
نام مدیر عامل: آقاي ميراحمدي

تلفن: 02166005775
فکس: 66002340نام استان: بوشهر
نام مدیر عامل: آقاي دشتي

تلفن: 07733555234
فکس: 07733555234نام استان: ايلام
نام مدیر عامل: آقاي اسماعيل پور

تلفن: 08433384088
فکس: 08433384102نام استان: اصفهان
مدیر عامل: آقای زینلی

تلفن: 03113241134
فکس: 03113241135نام استان: اردبيل
نام مدیر عامل: آقاي پورجواد

تلفن: 04512256545
فکس: 04512252339نام استان: آذربایجانغربي (خوي)
نام مدیر عامل: آقاي هادي نژاد

تلفن: 04436444236
فکس: 04436444236نام استان: آذربایجان غربي
نام مدير عامل: آقاي سيف حقيقت- آقای قاسمی

تلفن: 04432351376
فکس: 04432345958نام استان: آذربایجان شرقي
نام مدير عامل: آقاي واحدي– آقای صفي ياري

تلفن: 35-04114413134
فکس: 04114413138