تاریخچه تشکیل اتحادیه سراسری

اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی پرورش دهندگاه مرغ در تاریخ 18/12/83 تشکیل و با شماره ثبت 242353 توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.
اتحادیه سراسری 30 اتحادیه استانی و حدود 300 تعاونی شهرستانها را تحت پوشش داشته و دارای ساختار تشکیلاتی و وظایف می باشد.

اهم اهداف و وظایف اتحادیه سراسری:

1- همکاری با دولت به جهت قبول مسوولیت تنظیم بازار، دخیره سازی و خرید تضمینی
2- فراهم کردن تسهیلات لازم با موسسات بیمه ای و عقد قرارداد و قبول نمایندگی
3- اقدام به ایجاد مراکز و شبکه اطلاع رسانی و مدیریت رایانه ای و مشارکت در تاسیس مراکز تحقیقاتی
4- اقدام به صادرات و واردات گوشت مرغ و جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار
5- حضور در تمام مجامع قانونی حقوقی، اجتماعی، شوراها و کمیسیونها
6- اقدام به تحصیل و تامین منابع بانکی و تامین نقدینگی مورد نیاز
7- انجام خدمات زیر بنایی برای اتحادیه های عضو و مرغداران کشور
8- اقدام به ساماندهی و برنامه ریزی تولید و عرضه و ذخیره سازی و تنظیم بازار
9-اقدام به استفاده از تکنولوژی های نوین در جهت گسترش توان بازاریابی و بهره وری
10- ایجاد عضویت و مشارکت در صندوقهای حمایت و سرمایه گذاری
11- قبول مسوولیت و تلاش برای کاهش تصدی گری سازمانهای دولتی
12- راهنمایی و کمک به اتحادیه های عضو در امور اداری و سازمانی و مدیریت امور فنی
13- حسابرسی اتحادیه های عضو و شرکتهای تعاونی تحت پوشش آنها