Some alt text
Some alt text
Some alt text

فراخوان شرکتهای سازنده وتجهیز کننده مرغداریها (پرسشنامه مشخصات شرکتهای مشاور)


منبع:اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران

تاریخ:8/8/2016
اطلاعات بیشتر

مدیر محترم تعاون روستایی استان

در خصوص آئین نامه داخلی قانون اعتبار اسناد عادي وام هاي پرداختی شرکت هاي تعاونی به اعضاء

منبع:سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران

تاریخ:8/8/2016
اطلاعات بیشتر

جناب آقای مهندس رجایی ریاست محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ایران

در خصوص بیماری آنفلوآنزای

منبع:اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران

تاریخ:10/10/2015
اطلاعات بیشتر

جناب آقای مهندس جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور


منبع:اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران

تاریخ:10/7/2015
اطلاعات بیشتر

جناب آقای دکتر رکنی معاون محترم بهبود تولیدات دامی

بیمه طیور

منبع:اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران

تاریخ:10/7/2015
اطلاعات بیشتر

بعدی آخری

Some alt text