دانشگاه ها


دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد سنندج

http://www.iausdj.ac.ir/vet/Pages/Default.aspxدانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

http://www.veterinary.scu.ac.irدامپزشكي - دانشگاه شهرکرد
وب سایت: http://www.sku.ac.ir

دانشکده دامپزشکي و دامپروري دانشگاه سمنان
وب سایت: http://www.semnan.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=336

دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد شهریار

http://www.veterinary.srbiau.ac.ir/دانشكده دامپزشکی - دانشگاه ارومیه
وب سایت: http://www.urmia.ac.ir/dampezeshki

دانشکده دامپزشکی - دانشگاه شيراز
وب سایت: http://www.vetmed.shirazu.ac.ir

دانشکده دامپزشکی دانشگاه مازندران
وب سایت: http://www.vet.umz.ac.ir

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
وب سایت: http://www.veterinary.tabrizu.ac.ir

دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.vet.um.ac.ir

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
وب سایت: http://www.vetmed.ut.ac.ir

دانشکده دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد کرج
وب سایت: http://www.kiau.ac.ir/persian/dampezeshki/index.htm

دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز
وب سایت: http://www.shirazu.ac.ir

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
وب سایت: http://www.ahar.tabrizu.ac.ir

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

www.utcan.ut.ac.irدانشکده کشاورزی - دانشگاه گیلان

www.guilan.ac.irدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

www.ramin.ac.irدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

www.gau.ac.irدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

www.sanru.ac.ir